Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Tuấn
Tel: 0984282879
Mail: phatnghinhphong@gmail.com

Thông Báo


CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH

NGHINH PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /TB-DL

       Vũng Tàu, ngày 17 tháng  02 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

__________________

 

Công ty cổ phần Du lịch Nghinh Phong đang lựa chọn đơn vị thẩm định xác định giá trị tài sản, công cụ, dụng cụ, cụ thể như sau :

          1. Thông tin tài sản cần thẩm định giá.

          - Xác định giá trị tài sản, công cụ, dụng cụ của Công ty cổ phần Du lịch Nghinh Phong.

          2. Thời điểm thẩm định giá: tháng 02/2022

          3. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị tài sản, công cụ, dụng cụ để làm cơ sở thanh lý tài sản công cụ, dụng cụ, vật liệu thu hồi.

          4. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá

-        Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính 2020;

-        Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;

- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói ( đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá và thuế GTGT) ;

-        Thời hạn cung cấp chứng thư sau 30 ngày kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản ( trong giờ hành chính) .

3. Hồ sơ gồm có

- Hồ sơ pháp lý và năng lực của doanh nghiệp;

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá;

- Danh sách là doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2020 của Bộ Tài Chính.

4. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ

- Thời hạn: 

+ Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo là ngày 17/02/2022.

+ Kết thúc: sau 07 ngày kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Công ty cổ phần Du lịch Nghinh Phong.

+ Địa chỉ website: http://www.nghinhphongtourist.com.vn

+ Địa chỉ nộp hồ sơ: Số 06 đường Thùy Vân, Phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Điện thoại: 02543. 551766 - 0906746422 gặp bà Phạm Thị Vân Lam.

Công ty cổ phần Du lịch Nghinh Phong kính mời các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm thực hiện các công việc thẩm định giá gửi hồ sơ và thư chào giá dịch vụ thẩm định giá theo nội dung và địa chỉ trên./.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp thẩm định giá;

- Chủ tịch HĐQT’

- Ban Giám đốc;

- Lưu VT.

 

                            GIÁM ĐỐC